Algemene voorwaarden

Hartelijk dank voor je interesse in 123people!

Het gebruik van deze website wordt gereguleerd door de Algemene Voorwaarden zoals hieronder staat omschreven:

Lees deze deelnamevoorwaarden alsjeblieft zorgvuldig door. Door 123people.com te gebruiken accepteer je deze Algemene Voorwaarden. 123people.com wordt beheerd door 123people internetservices GmbH (hierna genoemd: “123people”). 123people behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen deze AV’s te wijzigen. Je accepteert de verplichting om deze AV’s voorafgaand aan elk gebruik door te nemen, en met jouw gebruik van deze website accepteer je de veranderingen. Deze Algemene Voorwaarden worden hierna “Overeenkomst” genoemd.

Tevens, wanneer gebruik gemaakt wordt van bepaalde 123people.com bezeten of beheerde services, zijn jij en 123people.com onderhevig aan om het even welke geplaatste regels of richtlijnen die toepasbaar zijn voor dergelijke services, welke van tijd tot tijd geplaatst worden op de website van 123people.com. Dergelijke richtlijnen zijn hierbij door verwijzing een bestanddeel van dit verdrag.

Beschrijving van services

Met het begrip “Service” wordt bedoeld de internetpagina’s, gegevens, analyses, schermen, verslagen, documentatie, spreadsheets, foto’s, kaarten en andere informatie van elke soort die toegankelijk zijn door de 123people applicatie, welke op dit moment gesitueerd is op diverse URL’s beheerd door 123people, als ook alle updates, verbeteringen en modificaties daarvan. Tevens omvat de term “Service” alle correspondentie, email, of data verstuurd door 123people’s personeel of agenten.

Je begrijpt en accepteert tevens dat de service bepaalde reclame kan omvatten of links naar websites van derden. Je begrijpt en accepteert tevens dat de service bepaalde communicatie van 123people kan omvatten, zoals mededelingen, administratieve berichten en diverse emails met eventuele bijlages.

Je begrijpt en accepteert dat 123people op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de actualiteit, het verwijderen, foutieve aflevering of opslag van persoonlijke instellingen of communicatie gegevens van de gebruiker. Jij maakt volledig op eigen verantwoordelijkheid gebruik van deze service en bent je bewust dat deze toegang kosten van derden (zoals internetprovider of online kosten) met zich mee kan brengen. Deze kosten zijn voor jouw rekening.

Ter bescherming van de online privésfeer van de kinderen, moet je tenminste zeven (7) jaar oud zijn om gebruik te mogen maken van deze service.

Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen vooraf onze services te veranderen of te herroepen; dit omvat het recht om jou, andere gebruikers of derden met of zonder opgaaf van redenen vooraf uit te sluiten. Wij behouden ons het recht voor deze AV’s van tijd tot tijd en zonder opgaaf van redenen vooraf, aan te passen. Daarom accepteer je de verplichting om deze Algemene Voorwaarden voor elk gebruik van 123people.com-website door te lezen. Je hebt het recht het gebruik en jouw contractuele verplichtingen zonder voorgaande opzegging te beëindigen wanneer je deze aanpassingen niet accepteert.

via 123people gelinkte content

JE VERKLAART UITDRUKKELIJK BEGREPEN EN GOEDGEKEURD TE HEBBEN DAT 123PEOPLE EN LICENTIEGEVERS NIET VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN KUNNEN WORDEN VOOR OM HET EVEN WELKE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, TOEVALLIGE SCHADE, SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, MISGELOPEN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE ZAKEN (ZELFS ALS 123PEOPLE.COM GEADVISEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), RESULTEREND UIT: (I) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE; (Ii) DE KOSTEN VAN PROCUREMENT OF VERVANGENDE GOEDEREN EN SERVICES RESULTERENDE UIT OM HET EVEN WELKE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF SERVICES GEKOCHT OF VERKREGEN OF BERICHTEN ONTVANGEN OF VERRICHTINGEN MET OF DOOR DE SERVICE; (iii) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF VERANDERING VAN AL JOUW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (Iv) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ BIJ DE SERVICE; OF (V) OM HET EVEN WELKE ANDERE ZAAK IN RELATIE MET DE SERVICE. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING BIJ GEVALLEN VAN OPZETTELIJK OF GROVE NALATIGHEID VAN 123PEOPLE.

Geen derde-begunstigde

Je verklaart akkoord te gaan, tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld in deze overeenkomst, dat deze overeenkomst geen begunstigde derden bevat.

Niet-commercieel gebruik door leden.

Alle organisaties, ondernemingen en/of zakelijke gebruikers mogen geen lid worden en mogen geen gebruik maken van de services van 123people of de website. De 123people website service is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik voor individuele leden en mag niet gebruikt worden in combinatie met om het even welke commerciële activiteiten of inspanningen. De volgende voorbeelden omvatten illegaal en/of ongeautoriseerd gebruik van de website: verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen of leden met electronische of andere middelen met als doel het versturen van ongevraagde emails en ongeautoriseerde framing of het linken van de website, en worden grondig onderzocht en de passende juridische stappen zullen ondernomen worden, in het bijzonder straf- en civielrechtelijke middelen zoals vorderingen en schadeclaims.

123people ontvangt regelmatig verzoeken van mensen om de zoekresultaten uit hun indexen te verwijderen. 123people behoudt zich het recht voor dergelijke verzoeken individueel te behandelen. De algemene handelswijze van 123people gaat uit van de volgende principes:

De zoekresultaten van 123people bestaan uit gegevens die door een geautomatiseerd systeem geïndexeerd en samengesteld zijn, zonder menselijke controle vooraf. Gezien het enorme volume van regelmatig toegevoegde, verwijderde en veranderde gegevens kan en zal 123people geen controle uitvoeren op de content die door hun indices ter beschikking gesteld zijn. In het geval dat (i)een website bezitter toegang tot zijn of haar website beperkt of (ii) een site uit de lucht genomen is, dan, tot ontvangst van een verzoek van de eigenaar van de website of een derde partij in tweede instantie, zal 123people volledig naar eigen inzicht per geval bekijken de verzoeken om de link naar de site of naar de indices te verwijderen. Hoewel, als de beheerder van de site geen stappen onderneemt om het te voorkomen, dan zullen de automatische faciliteiten die gebruikt worden om de indices te maken binnen korte tijd de site en index opnieuw vinden. Meer informatie kun je vinden in het 123people privacybeleid.

Publicatie van gebruiker-gegenereerd materiaal op onze websites

Voor bepaalde secties van 123people.com hebben gebruikers de mogelijkheid om informatie, gegevens, tekst, foto’s, berichten of andere inhoud te publiceren (“posts” of “publiekelijke inhoud”). De verantwoording voor het publiceren van content en bijbehorende aansprakelijkheid liggen uitsluitend bij de gebruiker die de betreffende content publiceert (“de poster”) en op geen enkele wijze bij 123people. 123people controleert de posts niet en staat niet garant voor de juistheid, accuraatheid en kwaliteit van dergelijke postings.

Je begrijpt dat door het gebruik van de 123people services je blootgesteld kunt worden aan berichten die beledigend, onzedig of verwerpelijk kunnen zijn. Onder geen enkele omstandigheid zal 123people aansprakelijkheid accepteren voor posts, inclusief en niet beperkt tot, een of andere fout, onvolledigheden of verkeerde invoer in publieke content en ook niet voor verlies of schade die voortkomen uit het gebruik van publieke content of op grond van publieke content ontstaan.

Als je ervoor kiest om berichten te plaatsen op 123people, vergeet dan niet dat jouw berichten direct zichtbaar zijn. Je moet er niet vanuit gaan dat je anoniem kunt zijn online en dat jouw berichten niet aan je gelinkt kunnen worden. Je accepteert dat al jouw berichten in overeenstemming zijn met de vereisten van deze overeenkomst.

Je accepteert 123people niet te gebruiken voor:

 • Het plaatsen van berichten die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, misleidend, vulgair, obsceen, kwaadsprekend, of de privésferen schenden, hatelijk, racistisch of op een andere wijze als vervelend ervaren kunnen worden;
 • Gebruikers op welke wijze dan ook te beschadigen of dreigen te beschadigen
 • een persoon of een rechtspersoon lastig te vallen of te achtervolgen of op andere wijze lastig te vallen;
 • zich voor te doen als een ander persoon of rechtspersoon of jouw verbondenheid met een andere persoon of rechtspersoon te vervalsen;
 • foute of fictieve zoekresultaten produceren op 123people.com
 • Het plaatsen van ongevraagde of niet-toegestane reclame, reclamemateriaal, junkmails, spam, kettingbrieven, sneeuwbalsystemen of andere manieren van reclame, met uitzondering van de gebieden die speciaal door 123people voor dergelijke doeleinden zijn toegekend
 • Inhoud te verspreiden of over te dragen, die tegen het auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, het patent of een ander eigendomsrechten, inclusief en niet uitgezonderd gebruik maken van eigendomsrechten van derden, zonder de juiste toestemming, gebruik van handelsmerken van derden zonder de juiste toestemming, of gebruik en distributie van informatie van derden (onafhankelijk of dit onder een geheimhoudingsplicht valt) ingaan.
 • Wormen, virussen of andere schadelijke, nadelige of storende data, codes of programma’s te verspreiden of over te dragen;
 • al dan niet opzettelijk de lokale, nationale of internationale regelgeving te overtreden;
 • Vervalsen van headers of op andere wijze manipuleren van herkenningstekens om de herkomst van de publiekelijk beschikbare inhoud te camoufleren;
 • Het plaatsen van om het even welke inhoud, waarvan het doorgeven op grond van wetten, contractuele of fiduciaire relaties niet toegestaan is (bijvoorbeeld insiderkennis, beschermde of vertrouwelijke informaite in het kader van werkrelaties of van geheimhoudingsovereenkomsten);
 • in de services van 123people of de met de services van 123people verbonden server of netwerken in te grijpen of deze te onderbreken of de voorschriften, vereisten, procedures, beleid of reguleringen van netwerken verbonden met de service niet te gehoorzamen;
 • Verzamel of sla persoonlijke gegevens over andere gebruikers op;
 • aan activiteiten mee te werken, die de privésfeer van anderen schendt, in het bijzonder informatie over internetgebruikers zonder hun toestemming te verzamelen en te verdelen, wanneer dit niet is toegestaan volgens de geldende rechspraak; of materiaal te publiceren dat software virussen of computercodes, bestanden of programma’s bevat waarmee de functie van de computer soft- of hardware of door het onderbreken van telecommunicatie apparaten, verstoord of beperkt kunnen worden. 123people controleert publiekelijke content niet, maar behoudt zich desondanks het recht voor, content naar eigen inzicht en op elk gewenst moment, zonder de poster hiervan op de hoogte te stellen, en ongeacht, of dergelijke concent de voorwaarden van deze overeenkomst overtreden of op andere wijze aanvechten, volledig of gedeeltelijk af te wijzen, te veranderen of te verwijderen. Je accepteert dat het publiceren van content op eigen risico is; dit geldt ook voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gepubliceerde content. Wanneer je vertrouwt op de content die doorgegeven wordt door 123people, dan ga je ermee akkoord dat je dit uitsluitend op eigen risico doet. Wanneer je content op onze website plaatst, geef je 123people het recht om deze content voor om het even welke doel en wereldwijd op media en om het even welke manier dan ook te kopiëren, te verdelen, af te beelden of te publiceren, te veranderen of te vertalen (inclusief het erbij betrekken van content in de databanken of andere voorzieningen, producten of services van 123people) zonder verplicht te zijn, jou of een derde partij op enige wijze schadeloos te stellen. 123people heeft het recht, derden dezelfde rechten op het publiceren van content te verlenen.

123people Registratie

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde services van 123people moeten de gebruikers zich registreren bij 123people. Per gebruiker is slechts één registratie toegestaan. Bij de registratie voor deze services ben je verplicht om: (a) eerlijke, accurate, actuele en volledige informatie over jezelf in te vullen op het 123people registratieformulier (de “Registratie informatie”) en (b) de registratie informatie te onderhouden en te vernieuwen om deze accuraat, actueel en volledig te houden. Naast andere gronden voor opschorting of beëindiging van je gebruik van de 123people services, heeft 123people het recht jouw toegang op te schorten of te weigeren en je uit te sluiten van het gebruik wanneer je verstrekte informatie vals, inaccuraat, niet actueel of incompleet is, of wanneer 123people redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de door jou verstrekte informatie vals, inaccuraat, niet actueel of incompleet is.

Wachtwoorden en veiligheid

Voor de toegang tot bepaalde services van 123people moet je een gebruikersnaam en een wachtwoord bepalen. Daarbij ben je zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord en gebruikersaccount en moet je na elk gebruik van je account zorgen dat je uitlogt. Je verplicht je bij de keuze van een gebruikersnaam (i) niet met opzet een ledennaam van een andere persoon te kiezen of te gebruiken, of zich als deze persoon voor te doen; (ii) geen ledennaam te kiezen die officieel toebehoort aan een andere persoon, zonder uitdrukkelijke toestemming van deze persoon; of (iii) een ledennaam te kiezen die door andere personen onder normale omstandigheden als beledigend ervaren kan worden of onwettig is. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met gebruik van je wachtwoord en gebruikersaccount. Je bent verplicht, (a) 123people zonder uitzondering te informeren over elk misbruik van je wachtwoord of gebruikersaccount alsmede over elke andere schending van veiligheidsvoorschriften en (b) zeker te stellen dat je uitcheckt na elk gebruik van je account. 123people is op welke wijze dan ook niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die voort kunnen komen uit het nalaten van de hier vermelde verplichtingen.

Schadeloos stellen van 123people

Je verklaart hierbij 123people op geen enkele wijze verantwoordelijk te stellen voor welk aansprakelijkheid, verlies, vorderingen, claims, twisten, schade of welke kosten dan ook, inclusief en zonder uitzondering redelijke advocaat- en proceskosten, die op basis van of in samenhang met (a) posts of andere content die jij plaatst of geplaatst zijn vanaf jouw account, (b)jouw gebruik van of vertrouwen in deze services of (c) jouw verbinding met onze websites of (d) jouw schending van deze overeenkomst, of (e) jouw schending van rechten van een derde.

Beëindiging van jouw toegang tot de 123people services

123people heeft het recht, na eigen inzicht, jouw toegang tot de services van 123people te beëindigen en/of binnen de services om het even welke reden inhoud te verwijderen, weg te gooien of te veranderen, met name wanneer je sinds geruime tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van de services of wanneer 123people ervan uitgaat dat je in overtreding handelt met deze overeenkomst of met de geest van de overeenkomst. Je gaat akkoord dat de beëindiging van jouw toegang tot de services van 123people zonder opgaaf van redenen vooraf uitgevoerd kan worden en je accepteert dat 123people jouw gebruikersaccount en alle aanwezige informatie en gegevens direct deactiveert of verwijdert en/of elke toegang tot deze gegevens of services van 123people kan sluiten. Tevens erken je dat 123people jou of een willekeurige derde niets verplicht is voor het schorsen of beëindigen van jouw toegang tot de services van 123people services, ook wanneer een schadeclaim is aangekondigd.

123people Privacybeleid

De registratiegegevens en sommige andere informatie over jou zijn onderhevig aan ons Privacybeleid. Met het gebruik van onze services geef je toestemming voor het verzamelen en het gebruiken (zoals staat aangegeven in het Privacybeleid) van deze informatie.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren. Wij raden je daarom aan om ons Privacybeleid regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van de nieuwste versie.

Informatie over merken

Het logo, de services zoals product- en servicenamen zijn handelsmerken van 123people. Zonder voorafgaande toestemming van 123people mag je geen afbeeldingen of gebruik maken van de 123people.com merken.

Hoe werkt het zoeken met 123people

123people verzamelt alleen informatie en koppelt resultaten die openbaar online beschikbaar zijn. 123people doet niet aan crawling, mining, zoekt of indexeert geen wachtwoord beschermde websites, privé-websites of websites die uitdrukkelijk hebben aangegeven niet door zoekmachines doorzocht te willen worden.

123people is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die als zoekresultaten getoond worden of door 123people verlinkt zijn en mogelijkerwijze persoonsgerelateerde gegevens tonen. 123people toont de bron van de informatie waaruit de zoekresultaten zijn voortgekomen. 123people heeft geen invloed op deze websites en daarom moeten gebruikers het verwijderen van persoonsgerelateerde gegevens direct bij de oorspronkelijke website (laten) uitvoeren.

Wij doen ons best om jou toegang te bieden tot jouw persoonlijke informatie, deze te corrigeren of wanneer deze niet klopt, deze te verwijderen, als dit om juridische of legitieme zakelijke redenen mogelijk is. Wij vragen voor de verwerking van dergelijke verzoeken de betreffende gebruiker, zichzelf en de gegevens, waartoe hij/zij toegang wil of welke hij/zij verwijderen of aanpassen wil, te identificeren. Wij behouden het recht voor om de verwerking te weigeren wanneer dergelijke verzoeken overdreven vaak herhaald worden of systematisch, disproportioneel veel technische inspanningen eisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch (bijvoorbeeld, verzoeken met betrekking tot informatie op backup tapes) zijn, of waarvoor anders de toegang niet vereist is. In elk geval is de toegang tot gegevens en de correctuur gratis, wanneer dit geen buitensporige hoeveelheid werk met zich meebrengt. Een paar van onze services hebben afwijkende toegangs-, verbeterings- of verwijderingsprocedures van de persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker.

Dergelijke gegevens kunnen toch op de website beschikbaar blijven waar 123people de resultaten van geïndexeerd heeft, daarom moeten gebruikers het verwijderen van persoonlijke gegevens bij de oorspronkelijke website regelen.

De volgende aanbevelingen dienen ter informatie voor de gebruiker over de mogelijkheden ter verbetering van hun online privacy.

Voor het gebruik van online services adviseren wij het volgende:

 • Geef nooit persoonlijke informatie zoals thuisadres, telefoonnummer, geboortedatum, BSN of persoonsnummer of e-mailadres aan in je profiel.
 • Als je niet wilt dat jouw profiel door zoekmaxines geïndexeerd wordt, is het aan te bevelen om je profiel alleen privé toegankelijk te maken. Bij de meeste sociale netwerken heb je de mogelijkheid om jouw account zo in te stellen dat je profiel alleen privé toegankelijk is.
 • Wanneer andere zoekmachines (google, yahoo, msn) zoekresultaten tonen die niet nauwkeurig zijn of persoonsgerelateerde gegevens tonen, neem dan direct contact op met deze zoekmachine om de resultaten uit hun index te verwijderen en vraag ze om zich tot de websites te wenden waar de informatie getoond wordt om jouw informatie te verwijderen.
 • Geef nooit persoonlijke informatie bij publieke online discussie-groepen.

Welke gegevens verzamelen wij en hoe gebruiken we ze

Wanneer jij je aanmeldt voor een gebruikersaccount bij 123people of gebruik maakt van de 123people zoekmachine dan kunnen de volgende gegevens gegenereerd worden:

Door jou verstrekte gegevens

Wanneer je je registreert voor een 123people account of actie waarvoor registratie vereist is, vragen wij je persoonlijke informatie (zoals naam, e-mailadres en een account wachtwoord. Wij kunnen de gegevens die jij verstrekt in je account combineren met informatie van andere services of derde partijen om jouw een betere service te kunnen bieden. Voor bepaalde services heeft u de mogelijkheid om het combineren van gegevens te weigeren.

 • 123people Cookies – Wanneer je 123people bezoekt, sturen wij een cookie – een klein bestandje met informatie – naar je computer, zodat wij je browser kunnen identificeren. Wij maken gebruik van cookies, om de kwaliteit van onze services door het opslaan van de gebruikersvoorkeuren en de gebruikerstrends te traceren, zoals bijvoorbeeld hoe de mensen zoeken. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies accepteren maar je kunt jouw browser zo instellen dat alle cookies geweigerd of getoond worden. Hou er wel rekening mee dat met uitgeschakelde cookies geen optimaal gebruik kan worden gemaakt van de services en functies van 123people.
 • Log-gegevens – When you use 123people services, our servers automatically record information that your browser sends whenever you visit a website. These server logs may include information such as your web request, Internet Protocol address, browser type, browser c.language, the date and time of your request and one or more cookies that may uniquely identify your browser.
 • Communicatie met gebruikers – Wanneer je emails of andere berichten stuurt naar 123people, dan kunnen wij deze berichten bewaren om je verzoeken te verwerken, vragen te beantwoorden en onze services te verbeteren.
 • Partner-websites – Een deel van onze services wordt in samenwerking met andere websites aangeboden. Persoonsgerelateerde gegevens die je ter beschikking stelt aan deze websites kunnen naar 123people gestuurd worden om de service uit te voeren. Wij verwerken dergelijke gegevens volgens dit Privacybeleid. De partner websites kunnen een afwijkend Privacybeleid hebben en wij adviseren je daarom het betreffende Privacybeleid te lezen.
 • Links – 123people kan links in een format aanbieden, waarmee het mogelijk is om na te gaan of deze links gebruikt worden. Wij gebruiken deze informatie om de kwaliteit van onze zoektechnologie, persoonlijke inhoud en reclame te verbeteren.
 • Andere websites – Dit Privacybeleid geldt voor websites en services die van 123people zijn en door ons beheerd worden. Wij hebben geen invloed op websites die bij de zoekresultaten verschijnen of in links vanuit onze diverse services. Deze andere websites kunnen mogelijkerwijze eigen cookies of andere bestandjes op jouw computer zetten, gegevens verzamelen of persoonsgerelateerde informatie vragen.
 • 123people verwerkt persoonlijke informatie op onze servers in Oostenrijk en andere landen. In sommige gevallen verwerken wij persoonlijke informatie op een server buiten uw land. Wij kunnen persoonlijke informatie verwerken ter bevordering van onze services.

Reclame door derden

Wij behouden het recht voor om reclame van derden op onze website te tonen. Wij wijzen jou erop dat deze reclamemakers zich voorbehouden cookies, web beacons en andere technologieën ter activering van de reclame te gebruiken om te controleren, welke advertenties op jouw browser opgeslagen worden en welke websites jij bekijkt als deze advertenties getoond worden. Meer informatie over de Ad Servers kun je vinden op www.networkadvertising.org. LET OP DAT DIT PRIVACYBELEID NIET HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN INFORMATIE VAN RECLAMEMAKERS DEKT.

Keuzes voor persoonlijke informatie

Wanneer jij je voor een bepaalde service aanmeldt waarvoor registratie vereist is, vragen wij je om, naar eigen goeddunken, persoonlijke informatie te verstrekken. Wanneer deze gegevens voor andere doeleinden gebruikt wordt dan voor de reden waarvoor ze verzameld zijn, zullen wij je vooraf om toestemming vragen.

Als wij persoonsgerelateerde gegevens voor andere doeleinden wensen te gebruiken dan staat aangegeven in dit Privacy beleid en/of in de specifieke voorwaarden, bieden wij je een eenvoudige mogelijkheid om het gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens voor dergelijke doeleinden af te wijzen. Wij zullen geen vertrouwelijke gegevens verzamelen of gebruiken voor doeleinden anders dan omschreven in dit beleid en/of in de specifieke voorwaarden, tenzij we vooraf jouw toestemming hebben gekregen.

Je kunt weigeren om persoonlijke informatie te verstrekken aan een van onze services, in dat geval kan het zo zijn dat 123people niet in staat is om deze services aan te bieden.

Informatie sharen

123people geeft persoonsgerelateerde gegevens aan andere ondernemingen of personen buiten 123people door onder de volgende gelimiteerde omstandigheden:

 • Je hebt toestemming gegeven. Voor het doorgeven van vertrouwelijke persoonsgerelateerde gegevens word je vooraf door ons benaderd.
 • Wij geven deze gegevens alleen door aan onze dochterondernemingen, verbonden ondernemingen of andere betrouwbare ondernemingen of personen om de persoonsgerelateerde gegevens in onze naam te bewerken. Wij verlangen van deze partijen dat zij de data overeenkomstig onze aanwijzingen en in overeenkomst met ons Privacybeleid en andere vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen zullen verwerken.
 • Wij geloven dat toegang, onderhoud of onthulling van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan geldende wetten, reglementen, rechtsplegingen of realiseerbare overheidsbevelen, (b) de geldende gebruikersvoorwaarden te waarborgen, inclusief onderzoek naar potentiële overtredingen hiervan te realiseren, (c) bedrog, veiligheid of technische zaken op te sporen, of (d) bescherming tegen dreigende schade van de rechten, eigendom of veiligheid van 123people, de gebruikers of het publiek te realiseren zoals vereist of toegestaan door de wet.
 • Wij kunnen bepaalde delen van geaggregeerde, niet-persoonsgerelateerde informatie doorgeven aan derden, zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat gezocht heeft naar een bepaald begrip, of hoeveel gebruikers op een bepaalde reclame geklikt hebben. Je kunt aan de hand van deze informatie niet persoonlijk geïdentificeerd worden.

Wetshandhaving/Wettelijke vereisten

Wij mogen jouw persoonsgerelateerde gegevens zoals IP-adres en overige informatie onthullen wanneer dit gevraagd wordt in een wettelijk besluit of in een dagvaarding. Tevens mogen wij deze gegevens onthullen t.b.v. wetshandhaving of op verzoek van de overheid of wanneer wij geloven dat voor het bedrijven van legitieme activiteiten die samenhangen met een door ons aangeboden service of in overeenstemming met wettelijke of regulatore verplichtingen nodig is om: een onderzoek in te stellen, een illegale activitiet te verhinderen of te voorkomen, vermoedelijk bedrog aan het licht te brengen, situaties met potentieel dreigingsgevaar voor de fysieke veiligheid van een persoon te bekijken of vanwege een overtreding van onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheid

Wij gebruiken commercieel nuttige veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van verlies, misbruik of verandering van gegevens binnen ons bereik. Toch kunnen wij niet garanderen dat de informatie beschermd wordt tegen interceptie, verduistering, misbruik of verandering of dat jouw informatie per ongeluk onthuld of toegankelijk is voor ongeautoriseerde handelingen van anderen. Let op dat wij geen controle hebben over de veiligheid van andere websites op het internet die je bezoekt, waarmee je in verbinding staat of waarvan je producten of services afneemt.

Veranderingen van het Privacybeleid

Wij behouden het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen wanneer dit nodig is. Als significante veranderingen plaatsvinden die betrekking hebben op het onthullen van jouw persoonlijke gegevens dan zullen wij passende inspanningen doen om jou op de hoogte te stellen van deze veranderingen en je de mogelijkheid bieden om je registratie te annuleren.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderhavig aan het Oostenrijke recht. De toepassing van het internationale collisierecht is uitgesloten. Disputen tussen jou en 123people dienen bij het Kantongerecht Binnenstad van het Gerechtshof voor Civiele Zaken in Wenen, wanneer je een klant bent dan bij je kantongerecht.

 


Algemene voorwaarden voor betaalde diensten

Wij hebben algemene voorwaarden opgesteld voor de door ons aangeboden betaalde diensten (de ‘diensten’). Door van de diensten gebruik te maken bevestigt u dat u akkoord gaat met deze deze algemene voorwaarden. De diensten worden uitgevoerd door 123people internetservices GmbH (‘123people’). 123people behoudt zich het recht voor om periodiek ondergeschikte bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen voor aanpassing aan wijzigingen in de raamvoorwaarden. Hoofdbepalingen worden echter niet gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U kunt bezwaar maken tegen de wijziging van hoofdbepalingen. In dat geval wordt de overeenkomst beëindigd na de eerstvolgende opzegtermijn. Deze algemene voorwaarden worden hierin ook ‘overeenkomst’ genoemd.

Voor bepaalde door 123people uitgevoerde diensten hebben wij aanvullende technische richtlijnen ontwikkeld. Deze worden, indien van toepassing, gepubliceerd op de website van 123people. Deze technische richtlijnen en normen maken deel uit van deze overeenkomst.

Beschrijving van de dienst

Onder ‘dienst’ verstaan we: de door 123people aan u geleverde websites, gegevens, analyses, screenshots, rapporten, documenten, spreadsheets, foto’s, kaarten, zoekresultaten en alle overige soorten informatie, evenals actualiseringen, aanvullingen, uitbreidingen en wijzigingen daarvan. De diensten omvatten ook alle door werknemers of vertegenwoordigers van 123people verzonden brieven, faxberichten, e-mails of gegevens.

De diensten en de tarieven van de aangeboden betaalde diensten worden beschreven op de websites van 123people in het onderdeel ‘registratie’. Om van deze diensten gebruik te maken moet u zich aanmelden (registreren) en betaalt u een tarief voor de periode of het aantal keren dat u gebruik maakt van de diensten. Bij foutieve of onjuiste registratiegegevens hebben wij het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. De door 123people geaccepteerde betaalmethoden worden vermeld in onze webformulieren.

De diensten kunnen ook reclame of koppelingen bevatten naar websites van andere leveranciers. Ook kan 123people bijlagen meesturen.

123people verzamelt voornamelijk informatie die beschikbaar wordt gesteld door anderen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud, volledigheid, juistheid, actualiteit, verwijdering, foutieve levering of opslag daarvan. In bepaalde omstandigheden kan de toegang tot de diensten om technische redenen niet doorlopend gegarandeerd worden. Onderhoudswerkzaamheden of storingen in de openbare communicatienetwerken kunnen leiden tot een tijdelijke storing of onderbreking van de diensten.

Aangezien de diensten bestaan uit de geautomatiseerde verzameling van door anderen aangeboden inhoud, zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gederfde winst, met uitzondering van lichamelijk letsel voor zover wij daarvoor wettelijk aansprakelijk zijn. Wij beroepen ons hierbij uitdrukkelijk op het ‘Haftungsprivileg’ (wettelijke vrijstelling van bepaalde typen aansprakelijkheid) met betrekking tot zoekmachines of tussenpersonen, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De zoekresultaten van 123people bestaan uit gegevens die zonder voorafgaande menselijke controle in een geautomatiseerd proces herkend, geïndexeerd en verzameld zijn. Doordat de hoeveelheid gegevens die regelmatig wordt toegevoegd, verwijderd en gewijzigd zo groot is, kan en zal 123people de door onze indices beschikbaar gestelde inhoud niet screenen. 123people ontvangt incidenteel verzoeken om zoekresultaten te blokkeren. 123people behandelt dergelijke verzoeken afzonderlijk en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Publicatie van door gebruikers gegenereerd materiaal op onze webpagina’s

In bepaalde onderdelen van 123people.com kunt u informatie opslaan of openbaar maken. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze content. 123people behoudt zich het recht voor om deze content te verwijderen zonder voorafgaand overleg met u, als de inhoud onrechtmatig of aanstootgevend is. Wij zijn niet aanspakelijk voor verlies van gegevens in dit verband.

Let erop dat wetgeving van toepassing kan zijn op door u geplaatst materiaal, met name wettelijke regels op het gebied van auteursrecht, telecommunicatie en media. Wij wijzen u erop dat u zich aan deze voorschriften moet houden.

Wachtwoorden en beveiliging

Om toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten van 123people moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. U moet deze gegevens veilig en buiten het bereik van anderen bewaren. Misbruik van deze gegevens kan door ons niet worden gecontroleerd en wordt gewoonlijk aan u toegerekend.

Beëindiging van uw toegang tot diensten van 123people

U hebt het recht om deze overeenkomst bij afloop van elke factuurperiode op te zeggen. Voor u gunstiger regelingen op grond van toepasselijke consumentenwetgeving blijven vanzelfsprekend geldig.

Beide partijen hebben bovendien het recht om de overeenkomst direct en zonder opzegtermijn wegens dringende redenen te beëindigen. Deze redenen zijn aanwezig als de andere partij in de overeenkomst zich schuldig maakt aan ernstige contractbreuk of deze algemene voorwaarden op hoofdlijnen niet nakomt.

Privacyrichtlijn van 123people

Op uw registratiegegevens en overige door u verstrekte persoonsgegevens is onze privacyrichtlijn van toepassing. Deze is op onze website gepubliceerd. Door gebruik te maken van de diensten stemt u in met het gebruik van persoonsgegevens (zoals vastgelegd in de privacyrichtlijn). Bepaalde diensten vereisen de tijdelijke opslag van door u ingevoerde of aan u gevraagde gegevens. U stemt hierbij uitdrukkelijk in met de opslag van deze gegevens. U kunt deze gegevens echter te allen tijde verwijderen. Na beëindiging van de overeenkomst worden deze gegevens automatisch verwijderd.

Sussiste per noi la costante necessità di aggiornare le linee guida per la protezione dei dati man mano che i nostri servizi si evolvono. Vi raccomandiamo, pertanto, di controllare con regolarità le nostre linee guida in modo da essere a conoscenza dell’ultima versione.

Informatie over handelsmerken

Het logo, de dienstmerken en de product- en dienstnamen van 123people.com zijn gedeponeerde handelsmerken van 123people.com.

Scheidbaarheid, toepasselijk recht en bevoegde rechter

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen wel geldig.

Op zaken die in deze algemene voorwaarden niet geregeld zijn, zijn aanvullend de voorwaarden van 123people voor gratis diensten van toepassing. Op uw overeenkomst met ons is het Oostenrijkse recht van toepassing, met uitsluiting van de toepassing van de verwijzingsregels van het internationale privaatrecht voor conflicterende rechtsnormen. Voor handelszaken is de toepasselijke rechtbank in Wenen bevoegd. De rechtbank in uw eigen rechtsgebied is bevoegd als u als consument gebruikt maakt van de diensten van ‘123people’.